Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi | 2019

Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi - 2019

Kongre Konuları

Kongre Konular

 • Çevre Yönetim Sistemleri, Uygulama ve Araçları
 • Çevresel Sistemlerin Ölçüm, Analiz, İzleme ve değerlendirmesi
 • Çevresel Politika Yönetimi
 • Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri
 • Çevre ve Enerji
 • Doğal Kaynak Yönetimi
 • Çevre Mühendisliği Eğitimi
 • Çevre Mühendisliğinde Örgütlenme ve Disiplinler arası İlişki
 • Çevre ve Mühendislik Etiği
 • Çevre Ekonomisi
 • Çevre Hukuku
 • Çevresel Etki (ÇED) ve Risk Değerlendirme
 • Katı Atık Yönetimi
 • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi
 • Hava Kirliliği Kontrolü
 • Gürültü ve Gürültü Yönetimi
 • Koku Emisyonlarının Kontrolü
 • Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler
 • Önleyici Çevre Yönetimi, Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme
 • Su ve Atıksu Arıtımı
 • Arıtma Çamurlarının Yönetimi ve Bertarafı
 • Su ve Toprak Yönetimi
 • Havza ve Su Kalitesi Yönetimi
 • İklim Değişikliği
 • Sürdürülebilirlik, Küreselleşme ve Uluslararası İşbirliği
 • Yenilenebilir Enerji (Güneş, Rüzgar, Hidrojen)
 • Gıda Güvenliğinde Güncel Meseleler